MUDr. Dana Schafferová, neurologická ambulancia

Pavel Ptáček, klinický psychológ

Na EEG sú počas používania stimulačného prístroja
Orion preukazované žiaduce zmeny v aktivite
mozgu v zmysle skvalitnenia koncentrácie a relaxácie.
Zlepšenie pozornosti bolo nájdených u zdravých osôb
aj u jedincov s ťažkosťami v tejto oblasti.
Audiovizuálny prístroj Orion bol testovaný v Stredisku
komplexnej terapie v spolupráci s neurologickou
ambulancií v Ml Boleslavi. Bolo zistené, že prístroj je
zvlášť vhodný pre klientov, ktorí sú horšie prístupní
tradičnému nácviku relaxácie, alebo nie sú schopní
z časových dôvodov navodiť relaxačný stav pri pracovnej
prestávke.