AVS u pacientov s demenciou

 

Stimulácia mozgu zlepšuje kognitívne schopnosti a náladu pacientov s demenciou. Svetelná a zvuková stimuláciamozgu viedla k zlepšeniu IQ skóre pri učení postihnutých deti. Táto štúdia bola navrhnutá tak, aby posúdenie toho,či by podobné stimulačné postupy mohli zlepšiť poznanie a náladu pacientov s demenciou.

Metódy: Pätnásť starších pacientov s demenciou zmiešaného typu bolo náhodne rozdelených do 3 skupín:

  • audiovizuálnej stimulácie
  • kontrola pozornosti venovanej relaxačnej nahrávke 
  • kontrolnej skupiny bez terapie.

Liečená skupina absolvovala 20 hodín svetelnej a zvukovej stimulácie s psychowalkmanom. Stimulačná frekvencia bola synchronizovaná a regulovaná dominantnou EEG frekvenciou pacienta. Testy Mattis DementiaRating Scale (DRS) a Profil of Mood States (POMS) boli prevedené na začiatku a na konci liečby.

Výsledky                   (DRS)                                             (POMS)
Skupina            Pozornosť        Celkom                          Celkom
AVS vs. AC           4,89 ***         -030                               -2,29 *
AVS vs. NC           5,10
***           5,19 **                          -2,82 *
AC vs. NC            -0,19               3,68 **                           -0,18

Počet subjektov pre VS = 7, pre AC = 4, pre NC = 4, * p <0,05, ** p <0,01, *** p <0,001.

DRS pamäť a celkové DRS skóre sa zlepšilo, ale nebolo štatisticky významné. Žiadne nežiadúce účinky nebolizaznamenané.

Záver: Zdá sa, že predbežná analýza podporuje hypotézu, že EEG-riadená synchronizovaná svetelná a zvukovástimulácia môže zlepšiť náladu a kognitívne schopnosti geriatrických pacientov s miernou  stredne ťažkoudemenciou.

Súvislosti: Dôkaz o štrukturálnych zmenách vyplývajúcich zo stimulácie mozgu boli nájdené na neuronálnej úrovnia boli podporované mikroskopicky a behaviorálne vo výskume na zvieratách. Významné zvýšenie úrovnefungovania mozgu u ľudí, pri učení nad úrovňou EEG boli tak isto zaznamenanéU ľudí zvyšovanie úrovne funkciemozgu zrejme súvisí so stimuláciou pri učení v svetelných a sluchových centrách a pri cvičení zložitých úlohsamoreguláciou EEG amplitúdy a frekvencie priamou elektrickou stimuláciou
mozgu.

Teoretické východisko pre využívanie audiovizuálnej stimulácie (AVS) je, že prezentácia vizuálnych a sluchovýchpodnetov vyvoláva vizuálne a sluchovo evokované reakcie. Prezentácia nepretržité svetelné alebo zvukové alebo kombinovaných podnetov vyvolávajú
reakciu nazývanú strhávanie, v ktorom frekvencia EEG aktivity zodpovedá frekvencii podnetov. Tak AVS umožňujeexperimentátorovi stimulovať mozog vybranými frekvenciami na určitý čas.

Použitie AVS pri učení zdravotne postihnutých detí má za následok merateľné zlepšenie kognitívnych funkcií vpodobe značného zvýšenia skóre IQ v nižšej fungujúcej hemisfére. Obnova výšky IQ bola tiež zaznamenaná upacienta po mŕtvici ktorý sa podrobil rozsiahlej stimulácii AVS a EEG biofeedbackom.

Mechanizmus, ktorým mozgová stimulácia vedie k zlepšeniu pozornosti je nejasný. Môže súvisieť s nárastomprietoku krvi mozgom, ktorý podľa poradia zvyšuje aktiváciu mozgu zodpovednú za pozornosť a STM.

Study Design

Study sample: 15 mild to moderate dementia (MMSE 15-23) No history of seizures

  • Audiovisual stimulation Synchronized photic and auditory stimulation driven by patient dominant EEG frequency delivered through goggles and ear phones, 20 minutesessions, 2x/day, 5x/week for 6 weeks
     
  • Attention Group Relaxation tapes through ear phones, 20 min sessions, 2x/day, 5x/week for 6 weeks
     
  • Control group No intervention

 

Study Endpoints: Mattis Dementia Rating Scale

Attention Digit Span (0-8) Two successive and single Commands (0-6) Imitation (0-4)

Initiation and  Preservation Complex & Simple Verbal Initiation and preservation (0-28) Consonant Preservation (0-1) Vowel Preservation (0-1) Double alternating movements (0-3) Graphomotor Design (0-4)

Construction  Construction Designs 1 and 2. (0-6)

Conceptualization Identities and Oddities (0-16) Similarities (0-22) Verbal Recall (0-1)

Memory  Orientation (0-9) Counting Distraction 1 and 2 (0-11) Verbal Recall, reading (0-4), and initiation (0-3) Verbal reading (0-3) and recognition (0-5) Visual matching (0-4) Visual memory (0-4)

Study Endpoints: Profile of Mood Scale (Likert scale)

Friendly Tense Angry Worn out Unhappy Clear headed Lively Confused Sorry for things done Shaky Listless Peeved Considerate Sad Active On edge Grouchy Blue Energetic Panicky Hopeless Relaxed Unworthy Spiteful Sympathetic Uneasy Restless Unable to concentrate Fatigued Helpful Annoyed Discouraged Resentful Nervous Lonely Miserable Muddled Cheerful Bitter Exhausted Anxious Ready to fight Good natured Gloomy Desperate Sluggish Rebellious Helpless Weary Bewildered Alert Deceived Furious Efficient Trusting Full ofpep Bad tempered Worthless Forgetful Carefree Terrified Guilty Vigorous Uncertain about things Bushed

Result Conslusions
P 0 M S  T o t a I                  B e g i n i n g                                        E n
A u d i o v i s u a I              2 4 1 . 3 1  + – 1 0 . 3 2                     1 8 9 . 4 3
R e I a x a t i o n  t a p e    2 3 1 . 7 5   + – 1 0 .7 9                      1 9 4 .0 0
C o n t r o I                        2 1 8 . 8 6   + – 8 . 1 6                         1 8 2 .2 9

Results: T score for within group comparisons

                                       Dementia Rating Scale (DRS)                 POMS

Group                              Attention          Total                                Total
AVSvs. AC                        4.89***          -0.30                                -2.29*
AVSvs. NC                         5.10***         5.19**                              -2.82*
ACvs.NC                           -0.19             3.68**                               -0.18

n for AVS = 7, n for AC =4, n for NC=4
*p < 0.05, ** P < 0.01, *** P < 0.001

Results

DRS Attention                  Begining                               End 
Audiovisual                    25.14 +– 1.13                     25.57 +– 1.13
Relaxation tape              28.00 +– 1.42                    22.75 +– 1.42
Control                           27.86 +– 1.27                     22.85 +– 1.49

DRS TotaI                         Begining                              End 
Audiovisual                       79.86 +– 3.69                   84.43 +– 3.69
Relaxation tape                 77.00 +– 4.89                  76.65 +– 4.89
Control                               86.80 +– 4.37                 75.83 +–  5.12

Závery

 Svetelná a zvuková stimulácie mozgu je veľmi bezpečná a nie je spojená so žiadnymi vedľajšími účinkami.
 Svetelná a zvuková stimulácia je spojená so zlepšením pozornosti na stupnici hodnotenia demencie.
 Svetelná a zvuková stimulácia je spojená so zlepšením nálady sa odráža v Profil Mood States.
 Na určenie dlhodobých výhod svetelnej a zvukovej stimulácie je potrebná väčšia štúdia.

Gabriel Tan, Ph.D., Husam Ghusn, M.D., Harold Russell, Ph.D., Kcenia Atrymiak, MSN, Julie Kelly, M.A., Willie Calhoun, RN, John Thornby, Ph.D., Thomas Teasdale, DPH. Houston V AMC and Baylor College of Medicine, Prezentované v roku 1997 na Výročnom stretnutí Americkej geriatrickej spoločnosti/ Americkej federácie na výskum starnutia, Atlanta, GAViac tu: https://www.galaxy.sk/ucinky/

 

S